Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia do Zakładu:

  1. Skierowanie do ZOL,

Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOL o profilu ogólnym.

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody.
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:
a) postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
b) postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

3. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL wg skali Barthel,

4. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego.

5. Oświadczenie świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w ZOL

Wszystkie druki znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu są:

  • aktualny dowód osobisty,
  • aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie (Legitymacja Emeryta/Rencisty), kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym,
  • aktualne badania tj. RTG klatki piersiowej (PA+bok), morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu oraz karta oceny stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002),
  • antygen HBS, HCV oraz kał na nosicielstwo.
  • ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,