Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe Informacje

  1. Informacje dotyczące całego procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza Zakładu osobie uprawnionej.
  2. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez pielęgniarkę oddziałową Zakładu osobie uprawnionej.
  3. Zależnie od sytuacji w Zakładzie pacjent, decyzją personelu może być przeniesiony do innej sali lub na inne łóżko.
  4. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

Podstawy formalno – prawne funkcjonowania Zakładu

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1755).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 695).

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl/