Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe Informacje

  1. Informacje dotyczące całego procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza Zakładu osobie uprawnionej.
  2. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez pielęgniarkę oddziałową Zakładu osobie uprawnionej.
  3. Zależnie od sytuacji w Zakładzie pacjent, decyzją personelu może być przeniesiony do innej sali lub na inne łóżko.
  4. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

Podstawy formalno – prawne funkcjonowania Zakładu

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz.654) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012.731).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1147) z późniejszymi zmianami.
  5. Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl/