schöne Blumeschöne Blume
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
455242

Fundacja Ancilla

Fundacja ANCILLA została założona lipcu 2012 r. przez Zgromadzenie Sług Jezusa. Kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego Fundacja ma na celu niesienie pomocy w zakresie potrzeb materialnych i niematerialnych.
Działalność statutową Fundacji przedstawioną poniżej można wesprzeć wpłacając darowiznę na konto:

FUNDACJA ANCILLA
ul. Sewerynów 8
00-331 Warszawa

PKO Bank Polski SA
81 1020 1068 0000 1502 0216 7872

W tytule przelewu prosimy wpisać:
darowizna na działalność statutową Fundacji

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI

 1. Prowadzenia działalności charytatywnej, edukacyjnej, opiekuńczo–wychowawczej, opiekuńczo–zdrowotnej, ochrony zdrowia na rzecz szerokiego kręgu potrzebujących: dzieci, młodzieży, rodzin, samotnych matek, przedszkolaków, uczniów i nauczycieli, osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
 2. Udzielania pomocy finansowej lub materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej: dzieciom, młodzieży, rodzinom, samotnym matkom, osobom niepełnosprawnym, chorym, seniorom, uzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, więźniom, migrantom i uchodźcom, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
 3. Organizowania kwest, zbiórek, aukcji, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód i pozwoleń stosownych organów administracji publicznej.
 4. Pozyskiwania sponsorów i występowania o dotacje.
 5. Organizowania i prowadzenia placówek oświatowych, opiekuńczo–wychowawczych, opiekuńczo–leczniczych, edukacyjnych, socjalizacyjnych, poradniczych, domów pomocy społecznej.
 6. Wspierania talentów poprzez finansowanie szkoleń, kursów, zakup niezbędnych sprzętów.
 7. Fundowania stypendiów uczniom wybitnie zdolnym.
 8. Finansowania zakupu pomocy naukowych i szkolnych.
 9. Organizowania i finansowania leczenia, rehabilitacji, kuracji w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
 10. Organizowania i finansowania zakupu leków, specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osób niepełnosprawnych.
 11. Zakupu żywności, środków higieny i innych artykułów potrzebnych do życia codziennego.
 12. Prowadzenia i finansowania działalności formacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w tym organizowania spotkań, konferencji, odczytów, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów formacyjnych i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostarczania materiałów formacyjnych i informacyjnych, biuletynów, czasopism i książek.
 13. Organizowania i finansowania rekolekcji, dni skupień, pielgrzymek.
 14. Organizowania i finansowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wyjazdy, wycieczki, kolonie, obozy) także z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 15. Organizowania i finansowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 16. Promowania i organizowania różnych form wolontariatu.
 17. Organizowania i finansowania działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie realizacji celów statutowych.
 18. Finansowania i realizacji inwestycji polegających na budowie, remontach lub modernizacji placówek oświatowych, opiekuńczo–wychowawczych, opiekuńczo–leczniczych, socjalizacyjnych, domów pomocy społecznej.

Ta strona używa plików Cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookie w przeglądarce. Czytaj więcej.